Despre noi – Descrierea instituției

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) Sălaj este unitate de învățământ conexă învățământului preuniversitar și reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat, specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

La nivel judeţean, C.J.R.A.E. coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea:

 • Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.)
 • Centrului și Cabinetelor Logopedice Interşcolare (C.L.I.)
 • Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională (S.E.O.S.P.)
 • Comisiei de orientare școlară și profesională (C.O.S.P.)
 • Mediatorilor școlari.

C.J.R.A.E. colaborează cu Centrul şcolar de educaţie incluzivă (C.S.E.I.) în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂȚII

 • Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psiho-individuale şi sociale;
 • Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul bio-psiho-social al fiecărui copil/tânăr;
 • Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;
 • Colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 • Implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală – familie – comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor;
 • Organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;
 • Organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.

SERVICII EDUCAŢIONALE OFERITE/DEZVOLTATE

 • Servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
 • Servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, furnizate prin Centrele și prin Cabinetele logopedice interşcolare;
 • Servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specialã spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul Comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea Serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
 • Servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
 • Servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de Centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 • Servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate sã ofere formare iniţială, conform unor acorduri cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)- (4) din Legea nr. 1/2011;
 • Servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
 • Servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.

FUNCŢII ALE C.J.R.A.E.

 • de coordonare, realizare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale specifice din judeţ;
 • de monitorizare a evoluţiei beneficiarilor serviciilor educaţionale menţionate;
 • de informare şi documentare pentru toţi membrii comunităţii (cadre didactice, părinţi, copii, studenţi, autorităţi locale etc.);
 • de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.

VIZIUNEA

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj vizează orientarea spre excelenţă și performanță în educație, prin autoresponsabilizarea și competitivitatea personalului, calităţi asumate prin specificul muncii noastre. Țintim spre evoluţie și tehnologizare manfiestând constant grijă față de nevoile beneficiarilor nostri.

În acord cu prioritățile naționale, județene și locale C.J.R.A.E. Sălaj va oferi şanse egale, va promova demnitatea şi valorile individuale în vederea creşterii calităţii vieţii copiilor/elevilor/tinerilor prin promovarea sănătăţii şi a stării de bine, dezvoltare personală și activităţi de prevenţie şi intervenţie în situaţii de risc.

MISIUNEA

Ne propunem să devenim o instituţie apreciată de către elevi, cadre didactice, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţilor specifice (consiliere psihopedagogică, terapie logopedică, orientare/reorientare școlară și profesională, mediere școlară), pentru asigurarea egalităţii de şanse şi pentru ancorarea C.J.R.A.E. Sălaj în comunitatea locală şi europeană.