COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (C.O.S.P.)

PREZENTARE C.O.S.P.

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (C.O.S.P.) realizează orientarea școlară și profesională a copiilor cu CES cu scopul menținerii, îmbunătățirii sau creșterii calității vieții acestora.

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (C.O.S.P.) este numită prin decizie a inspectorului școlar general al județului Sălaj, conform O.M.E.N.C.S. 5805/2016, având următoarele atribuții și responsabilități: analizează documentele primite de la S.E.O.S.P. și decide asupra orientării școlare și profesionale a elevilor/copiilor cu CES, respectiv ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive medicale; emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea S.E.O.S.P. din cadrul C.J.R.A.E. Sălaj; colaborează cu D.G.A.S.P.C. Sălaj, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor individuale; să audieze părintele/reprezentantul legal, dacă părinții/reprezentantul legal doresc acest lucru; să audieze copilul numai în situații bine fundamentate și motivate, expuse în convocare; să aplice criteriile de orientare școlară și profesională, în situațiile în care părinții/reprezentantul legal și-a exprimat dezacordul față de recomandarea S.E.O.S.P./cadrului didactic pentru forma de școlarizare sau dacă C.O.S.P. nu este de acord cu recomandarea; să avizeze planul de servicii individualizat; analizează dosarele copiilor și stabilește existența/absența CES; emite certificate de orientare școlară și profesională pentru copiii cu CES și aprobă planul de servicii psihoeducaționale.

C.O.S.P. eliberează certificatul de orientare școlară și profesională în 3 exemplare originale: un exemplar pentru părinți/reprezentant legal, un exemplar pentru unitatea de învățământ nominalizată în planul de servicii individualizat pentru furnizarea serviciilor educaționale, un exemplar pentru S.E.O.S.P. Sălaj.

Valabilitatea certificatului de orientare școlară și profesională este de minimum un an școlar sau până la finalizarea nivelului de învățământ pentru care a fost orientat.

Prevederile certificatului de orientare școlară și profesională sunt executorii.

Eventualele contestații privind orientarea școlară și profesională se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință sub semnătură a certificatului de orientare școlară și profesională la S.E.O.S.P. din cadrul C.J.R.A.E Sălaj.