ANUNȚ – Organizare concurs pentru ocuparea unui post de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

ANUNȚ 

CJRAE Salaj – ANUNT_ORGANIZARE_CONCURS – decembrie 2020

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ organizează concurs pentru ocuparea postului de Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică – consilier şcolar (rezervat) la Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj/Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Sălaj (viabilitate – până la 31.08.2021 sau până la revenirea titularului pe post).

Concursul se va desfăşura în data de 4 decembrie 2020, de la ora 10:00, la sediul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj (str. Unirii, nr. 7, etaj II, Zalău) şi va consta în susținerea unei probe scrise la disciplina Consiliere psihopedagogică.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului;
  • să prezinte următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2012 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ  superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului  pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul  pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

8) Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

9) Cazier judiciar;

10) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din  învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

 Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi înregistrat la secretariatul CJRAE Sălaj până la data de 2 decembrie 2020, ora 16:00.

          Relaţiile suplimentare se pot obţine de la secretariatul CJRAE Sălaj sau la telefon nr. 0360 566131.

DIRECTOR,

Prof. psiholog dr. Melania Maria Gârdan