A N U N Ţ

ORGANIZARE CONCURS

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj, cu sediul în Zalău, strada Unirii, nr. 7, organizează concurs, în data de 28 iulie 2017, ora 9:00, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de MEDIATOR ŞCOLAR,  după cum urmează:

 • 1 post – C.J.R.A.E. Sălaj/Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dragu şi Şcoala Primară Voievodeni;
 • 1 post – C.J.R.A.E. Sălaj/Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou şi Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3 Jibou.

CONDIŢII  GENERALE DE PARTICIPARE  LA CONCURS:

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 • studii medii, urmate de un curs de formare profesională cu specializarea de mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • să facă parte din comunitate;
 • abilităţi de comunicare, aptitudini în luarea de decizii şi evaluare.

ACTE NECESARE:

 • opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar, unul rămâne la candidat);
 • cerere pentru participare la concurs;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţă curs de formare profesională cu specializarea de mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
 • copie xerox diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă;
 • adeverinţă medicală de angajare de la medicul de familie;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet de muncă/extras din REVISAL;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

CONCURSUL constă în probă scrisă şi interviu. Pentru a putea fi admis, candidatul trebuie să obţină la fiecare probă minim nota 7 (şapte) – proba scrisă – 60 %,  interviu – 40%.

DOSARELE se depun la secretariatul CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ SĂLAJ până la data de 24.07.2017, orele 15:00.

TEMATICA, BIBLIOGRAFIA indicată şi alte relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, telefon: 0360/566131.

A N U N Ţ

AMÂNARE CONCURS

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj anunţă amânarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de MEDIATORI ŞCOLARI de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dragu + Şcoala Primară Voievodeni şi Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou + Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3 Jibou, pentru data de 1 septembrie 2017, ora 9:00.

Dosarele se depun la secretariatul Centrului Judeţean de Resurse și de Asistenţă Educaţională Sălaj până la data de 28.08.2017, orele 15:00.

Informații suplimentare privind condițiile necesare pentru participarea la concurs, actele necesare la dosar, tematica și bibliografia indicată se pot obţine la sediul unităţii, telefon: 0360/566131.

LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE

MEDIATOR ŞCOLAR DUPĂ ETAPA DE VERIFICARE ŞI VALIDARE A DOSARELOR (29.08.2017)

 

Nr. crt Numele şi prenumele candidaţilor înscrişi Numărul de înregistrare al dosarului Validare/ invalidare dosar Motivele invalidării
1. PARNA MIRELA MARIA 1527/08.08.2017 VALID  
2. PRIBOI IOLANDA 1521/07.08.2017 INVALID Lipsesc din dosar următoarele documente:

–            adeverinţă curs mediator şcolar;

–            cazier judiciar;

–            curriculum vitae;

–            adeverinţă medicală.

3. KALO IULIU ROMEO 1534/17.08.2017  VALID

(se solicită document, cu care se prezintă înainte de concurs, prin care să ateste apartenenţa şi acceptul comunităţii de rromi din Dragu şi Voivodeni)

4. PUŞCAŞ IONUŢ – CRISTIAN 1528/10.08.2017 VALID

(se solicită document, cu care se prezintă înainte de concurs, prin care să ateste apartenenţa şi acceptul comunităţii de rromi din Dragu şi Voivodeni)


COMISIA DE CONCURS

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de mediator scolar – 01.09.2017